ขอยืนยันว่าข้อมูลที่ระบุไว้เป็นความจริง
*รายละเอียดเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
*ทางธนาคารจะติดต่อกลับภายในวันทำการถัดไป
ขอยืนยันว่าข้อมูลที่ระบุไว้เป็นความจริง
*รายละเอียดเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
*ทางธนาคารจะติดต่อกลับภายในวันทำการถัดไป


คุณสมบัติของผู้กู้

 1. บุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย
 2. อายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป
 3. มีรายได้ไม่ต่ากว่า 10,000 บาท/เดือน กรณีเป็นพนักงานประจา หรือ มีรายได้ไม่ต่ากว่า 15,000 บาท/เดือน กรณีเป็นเจ้าของกิจการ/ผู้ประกอบวิชาชีพอิสระ
 4. อายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี หากไม่ถึง 1 ปี ใช้เอกสารหรือหนังสือรับรองจากที่ทางานเดิมมาแสดงว่ามีอายุงานมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 1 ปี
 5. กรณีมีผู้กู้ร่วม ผู้กู้ร่วมต้องมีส่วนร่วมในการผ่อนชาระหนี้ และควรเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน
 6. กรณีสินเชื่อบ้านธนชาตมีการกู้ร่วม สินเชื่อโฮมพลัสจะต้องมีชื่อผู้กู้ร่วมเหมือนกับสินเชื่อบ้าน

*อายุ และระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขอายุลูกค้า ณ วันสิ้นสุดสัญญาสินเชื่อ

รายละเอียดเงื่อนไข

เงื่อนไขสินเชื่อธนชาตบ้านแลกเงิน

 • สินเชื่อธนชาตบ้านแลกเงิน คือ สินเชื่ออเนกประสงค์ที่เหมาะกับผู้ที่มีที่อยู่อาศัยที่ปลอดจำนอง โดยนำที่อยู่อาศัยมาเป็นหลักประกันเพื่อเปลี่ยนเป็นวงเงินพร้อมใช้
 • หลักประกันที่อยู่อาศัยที่สามารถใช้ยื่นเพื่อพิจารณาสินเชื่อธนชาตบ้านแลกเงิน ได้แก่ บ้านพร้อมที่ดิน ทาวน์เฮ้าส์ บ้านแฝด อาคารพาณิชย์ โฮมออฟฟิศ อาคารชุด
 • วงเงินเริ่มต้น 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 10,000,000 บาท หรือ กรณีลูกค้าไถ่ถอนมาจากสถาบันการเงินอื่น (Refinance) ให้วงเงินกู้สูงสุดไม่เกินเงินกู้จากสถาบันการเงินเดิม หรือ ไม่เกิน 80% ของราคาประเมินหลักประกัน
 • ระยะเวลาผ่อนนานสูงสุด 30 ปี
 • กรณีลูกค้าปิดบัญชีก่อน 3 ปีนับจากวันทำสัญญา เพื่อไปใช้บริการสถาบันการเงินอื่น (Refinance) จะต้องเสียค่าปรับร้อยละ3ของภาระหนี้คงค้าง
 • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่เปิดเผยผลการอนุมัติเนื่องจากเป็นข้อมูลส่วนบุคคล
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย รวมทั้งหลักเกณฑ์และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ธนาคารฯขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด และเงื่อนไขหรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขาย โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ข้อกำหนด เงื่อนไขและระยะเวลา เป็นไปตามที่ธนาคารฯกำหนด กรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆดุลยพินิจและคำตัดสินของธนาคารฯถือเป็นที่สุด
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร 1770 หรือ www.thanachartbank.co.th