สินเชื่อธนาคารออมสินปลดหนี้นอกระบบ


 • จนถึง 48 เดือน
  รายได้ต่อเดือน 6000 กว่า
  อัตราต่อปี ไม่ถึง 28%
  อายุของผู้กู้ 20-65 ปี
 • สินเชื่อธนาคารออมสินปลดหนี้นอกระบบ ช่วยเหลือประชาชนให้มีชีวิตที่ดี 2022

   ตามนโยบายของรัฐต้องการให้คนไทยปลอดจากหนี้นอกระบบธนาคารออมสิน จึงมีสินเชื่อที่ออกมาแก้ไขหนี้นอกระบบ ให้ประชาชนปลอดจากหนี้สินเงินด่วนทันใจนอกระบบและเริ่มตั้งตัวสามารถประกอบอาชีพได้โดยไม่วิตกกังวลเกี่ยวกับภาระหนี้สิน โดยสินเชื่อธนาคารออมสินปลดหนี้นอกระบบ จะเป็นการนำเงินที่ได้จากการกู้ยืมไปชำระหนี้นอกระบบ หรือนำไปใช้ในการอุปโภคบริโภค แต่การขอสมัครสินเชื่อธนาคารออมสินปลดหนี้นอกระบบจะต้องไม่ใช่เป็นการนำเงินที่ได้ไปชำระหนี้ในระบบ ส่วนรายละเอียดในการขอสินเชื่อธนาคารออมสินปลดหนี้นอกระบบจะมีข้อกำหนดอย่างไรบ้าง สามารถอ่านรายละเอียดด้านล่างได้เลยค่ะ 

  สินเชื่อธนาคารออมสินปลดหนี้นอกระบบ

  เป็นสินเชื่อที่จะช่วยให้ประชาชนลืมตาอ้าปาก ปลอดหนี้นอกระบบทำให้ประชาชนได้มีกินมีใช้ ไม่ต้องไปจ่ายหนี้นอกระบบหรือจะเอาสินเชื่อธนาคารออมสินปลดหนี้นอกระบบไปใช้ในการอุปโภคบริโภคก็ได้ แต่ในการขอสินเชื่อประเภทนี้ทางธนาคารออมสินได้มีข้อกำหนดไว้ว่า จะต้องไม่เป็นการกู้เงินเพื่อไปชำระหนี้ในระบบ วงเงินในการขอกู้สินเชื่อธนาคารออมสินปลดหนี้นอกระบบ โดยทางธนาคารจะให้กู้เงินตามจำนวนที่ผู้กู้เงินได้ยืมเงินนอกระบบจริง และผู้กู้จะต้องมีความสามารถในการชำระหนี้สินซึ่งจะไม่เกินคนละ 50,000 บาท ส่วนอัตราดอกเบี้ยจะเป็นแบบอัตราคงที่ร้อยละ 1 ต่อเดือน ในการขอสมัครสินเชื่อจะคิดค่าธรรมเนียม 100 บาทเท่านั้นต่อสัญญา และระยะเวลาในการชำระหนี้คืนจะไม่เกินภายใน 5 ปีโดยผู้กู้จะมีความสามารถในการชำระเงินเพราะธนาคารมีระยะเวลาผ่อนชำระที่นานขึ้น และช่วยเพิ่มสภาพคล่องในการใช้จ่ายของผู้กู้เงินได้อีกด้วย แต่การขอสินเชื่อจะต้องมีหลักประกันในการเงินกู้ซึ่งจะต้องใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม(บสย.)

  คุณสมบัติในการขอสมัครสินเชื่อธนาคารออมสินปลดหนี้นอกระบบ

  • จะต้องเป็นผู้ที่มีรายได้ประจำ และประกอบอาชีพอยู่
  • จะต้องมีสัญชาติไทย ซึ่งมีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป โดยจะรวมอายุผู้กู้กับระยะการผ่อนชำระหนี้ต้องไม่เกิน 65 ปี
  • มีถิ่นฐานที่อาศัยอย่างแน่นอน และมีสถานที่ในการทำงานที่สามารถติดต่อผู้กู้ได้
  • สามารถลงทะเบียนวันที่ขอกู้เงินจากธนาคารได้ และต้องเป็นผู้ที่ลงทะเบียนในหนี้นอกระบบ

  เอกสารประกอบการขอกู้

  • สำเนาบัตรประชาชน/สำเนาทะเบียนบ้านผู้กู้สินเชื่อและผู้ค้ำประกัน
  • เอกสารในการแสดงรายได้สำหรับประกอบอาชีพ/สมุดบัญชีเงินฝากบัญชีธนาคาร/สลิปเงินเดือนเดือนล่าสุด (ถ้ามี)
  • รูปถ่ายสถานที่ในการประกอบอาชีพเพื่อขอสินเชื่อ
  • กรณีที่ใช้หลักทรัพย์ในการค้ำประกัน ให้นำสำเนาหลักทรัพย์ที่จะค้ำประกันมาให้ด้วย

  สุดท้ายหากสนใจจะกู้สินเชื่อธนาคารออมสินปลดหนี้นอกระบบ 2565 สามารถขอสมัครได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ หรือจะสมัครผ่านทางออนไลน์ก็ได้ค่ะ

  แหล่งเงินด่วนต่างๆ